Elizabeth Bryant on Fried Green Tomato Festival

Elizabeth Bryant on Fried Green Tomato Festival