Week 11: Tattnall vs. Stratford

Week 11: Tattnall vs. Stratford