Houston County hosts Valdosta

Houston County hosts Valdosta