Mayhem player skates toward goal

Mayhem player skates toward goal