Mayhem players move home for the summer

Mayhem players move home for the summer